Araştırma / Makale PDF Yazdır E-Posta

Masaj Pre-menstrual Semptomları Hafifletir 

Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokunma Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Masaj Terapi uygulamasının PMS (Pre-menstrual Sendrom) rahatsızlıkları ve semptomlarının azaltılmasında anlamlı derecede etkili olduğu ve yardımcı olduğunu bulmuştur.

Bu araştırmaya katılan 24 bayan Pre-menstrual sendrom rahatsızlık kriterleri testinden geçtikten sonra rasgele masaj terapi ya da gevşeme terapisi grubuna dahil edilmişler.
Masaj grubunda, ilk ve son masaj uygulamalarından sonra anksiyete, depresyon ve ağrıda ani azalmaların olduğu görülmüştür. 5 haftalık uzun süreli masaj terapi sonrasında ise, ağrıda azalma, vücuttan su/sıvı atımı ve genel menstrual rahatsızlıklarda azalmaların olduğu kaydedilmiştir. Araştırma raporları, bu semptomlar üzerinde daha uzun süreli masaj terapi programlarının etkilerinin gelecek çalışmalarla aydınlanabileceğini önermektedir. Sonuç olarak, bu araştırmadan elde edilen bulgular çok sayıda pre-menstrual semptomların tedavisi için masaj terapinin önerilebilir etkili bir terapi olduğunu savunmaktadır.  

Kaynak: J Psychosom Obstet Gynaecol 2000 Mar;21(1):9-15Premenstrual symptoms are relieved by massage therapy.Hernandez-Reif M, Martinez A, Field T, Quintero O, Hart S, Burman I

Menstrual Dönemdeki Masajın Galvanik Deri Direnci,

Elektromiyografi ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi  

Nihat Ayçeman 

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, menstrual dönemde bulunan bayanlar üzerinde masajın deri direnci, elektromiyografi ve kalp atım sayısı üzerine etkisini belirlemek ve değerlendirmektir.
Yöntem: On sekiz kadın bu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler Biyolojik Geribildirim cihazı ile yapılmıştır. Bayanlar menstruasyon döneminin ilk gününde ölçülmüştür. Araştırmaya katılan bireylere ölçümlerin amacı, ölçüm esnasında uymaları ve dikkat etmeleri gereken prensipler anlatılmış, masaj ortamı ve ölçüm cihazı tanıtılmıştır. Verilerin kaydı iki periyottan oluşmaktadır. İlk periyot, masajsız iki dakikalık gevşeme, ikinci periyot ise on dakikalık ayak masajı periyodundan oluşmaktadır. İki dakikalık dinlenme pozisyonunda dinlenik kalp atım sayısı (KAS), galvanik deri direnci (GDD) ve elektromiyografi (EMG) değerleri kaydedildikten sonra, on dakika boyunca her iki ayağa masaj yapılırken, veriler her bir dakika aralığında kaydedilmiştir. Veriler, SPSS istatistik paket programında çözümlenmiştir. Tanımlayıcı istatistik yapılmış, öncesi ve sonrası verileri arasındaki karşılaştırmada non-paramterik test yöntemlerinden Wilcoxon istatistik yöntemi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 18 bayanın yaş: 22±1,37(yıl), boy: 170±0,05 (cm), ağırlık: 59,61±10,84 (kg) olarak kaydedilmiştir. Masaj uygulaması öncesine göre, masaj sonrası KAS ve EMG sonuçları arasında anlamlı düşüş bulunurken (p<0.01), GDD’de gözlenen düşüşün anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
Sonuç: Sonuç olarak, menstrual dönemde olan bayanlar üzerinde 10 dakikalık ayak masajının gevşeme üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Menstruasyon, masaj, biofeed back, EMG, KAS  

 

Copyright © Masaj ve Doğal Terapiler Derneği - MADOTED - E-Mail: info@madoted.org